Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego

www.e-narzedziownia.pl .

Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację polityki prywatności.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu www.e-narzedziownia.pl kupujący powinien zapoznać się z polityką prywatności.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego www.e-narzedziownia.pl zwanego dalej sklepem internetowym.

 

ADMINISTRATOR

 

Dane osobowe podane przez klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez NARZĘDZIOWNIA MAGDALENA MIZIO, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4032/2006, prowadzonej przez Burmistrza Krapkowic, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 199-002-02-54, numer REGON: 160106409, która jest Administratorem Danych Osobowych.

 

 

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

GROMADZONE DANE

 

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności, siedziby - jeżeli jest inny niż adres dostawy a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu Internetowego.

 

Podczas Państwa wizyty na sklepie internetowym automatycznie zapisywany jest numer IP używanego komputera.

 

Dane osobowe klienta podawane są dobrowolnie, w związku z zawieraną umową sprzedaży za pośrednictwem strony sklepu internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podanie określonych w formularzu danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta a w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia klienta.

 

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się pod adresem e-narzedziownia@home.pl tel.: 504082077. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz klienta aż do momentu likwidacji Konta klienta na żądanie klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3. W celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

4. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

5.Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

1. W formie pisemnej na adres: Narzędziownia Magdalena Mizio, 47-300 Krapkowice, ul. Rodzinna 8.

2. Drogą e-mailową na adres: e-narzedziownia@home.plWniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

- z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

- jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym itp.);

- jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).Odpowiedź będzie udzielana niezwłocznie na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).ODBIORCY DANYCH

 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), firmy które w naszym imieniu realizują wysyłkę towaru, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Administrator danych w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej..PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail e-narzedziownia@home.pl. lub adres korespondencyjny: Narzędziownia Magdalena Mizio, 47-300 Krapkowice, ul. Rodzinna 8.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Sklep internetowy zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta. Sklep internetowy stosuje certyfikat SSL.

POLITYKA COOKIES

Strona korzysta z plików Cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu klient nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań klienta .

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Narzędziownia Magdalena Mizio z siedzibą w Krapkowicach.Definicje


1. Administrator - oznacza
Narzędziownia Magdalena Mizio z siedzibą w 47-300 Krapkowice, ul.Rodzinna 8 , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej: numer 4032/2006, prowadzony przez Burmistrza Krapkowic, NIP: 1990020254, , Regon: 160106409, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.e-narzedziownia.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.Rodzaje wykorzystywanych Cookies :


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.Cele w jakich wykorzystywane są Cookies1 Sklep / administrator sklepu wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:a. Konfiguracji serwisu

1 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2 rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3 zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

4 zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

5 rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

1 utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

3 optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

1 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2 poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

1 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

1 tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;f. Świadczenia usług reklamowych

1 dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu2. Sklep / administrator sklepu wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:


a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

1 www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

1 Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

2 Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

1 Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

1 Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1 plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

1 opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl